Who benefits ?

  • ผู้ประกอบการ

    –  ต้นทุนการผลิตที่ลดลง

    –  การผลิตที่รวดเร็ว

  • พนักงานในองค์กร

    –  มีขวัญและกำลังใจดีขึ้น

    –  ได้พัฒนาทักษะฝีมือในงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น

  • ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

    –  สามารถแข่งขันต้นทุนกับต่างประเทศได้